Yatırımcı İlişkileri

KAR DAĞITIM POLİTİKASI


PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
 
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
 
Şirketimiz kar dağıtımını, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ile Esas sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde yapmaktadır.
 
Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen hususları da içeren Yönetim Kurulu’nun ilgili yıla ait kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da ortakların onayına sunulmakta ve ayrıca detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.
 
Şirketimiz kâr dağıtım politikasını, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin operasyonel performansı, mali durumu ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle benimsemiştir. Yönetim Kurulu’nun önerisi, Genel Kurul'un onayı ve bu kurullarca yapılabilecek değişiklilere ve uygulanmakta olan ilgili yasal mevzuatlara tabi olarak, Esas sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde Şirketin nakit akışı da gözetilerek her hesap yılı için net dağıtılabilir dönem karının en az %75’ini pay sahiplerine nakden dağıtır.
 
Temettü ödemeleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır ve herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.
 
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.


İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması için teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezlerin kullanımı ise internet sitesi kullanımının analiz edilmesini, sosyal medya özellikleri sunulmasını ve site deneyiminiz bakımından reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Çerez Aydınlatma Metni ’ni incelemenizi rica ederiz.